Portal Rasmi

Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia

Malaysian Institute of Road Safety Research
 

PERANAN PUSAT/BAHAGIAN & UNIT

FUNGSI TUGAS PUSAT/ BAHAGIAN/ UNIT

 

Pejabat Ketua Pengarah / Director General’s Office

 

Nama

(BM)

Akronim (BM)

Nama

(BI)

Akronim

(BI)

 

Fungsi

Unit 1

Biro Perancangan Strategik, Diplomatik Dan Integriti

BPSDI

Strategic Planning, Diplomatic & Integrity Unit

SPDIB

Pengurusan Tertinggi, Program dan Integrasi Dalaman

 

 1. Terlibat secara terus dengan unit Kewangan, unit Perolehan dan Unit Pengurusan Sumber Manusia di MIROS dalam memastikan pengurusan dan perjalanan operasi lancar dan tersusun.
 2. Menjadi focal point untuk rujukan semua warga MIROS dalam menyampaikan cadangan atau laporan berkaitan pengurusan sistem sokongan MIROS kepada Pejabat Ketua Pengarah.
 3. Menghubungkan semua bahagian atau pusat tanggungjawab di MIROS untuk segala urusan komunisasi dan koordinasi operasi atau aktiviti di antara pengurusan tertinggi dan bahagian perlaksana.
 4. Menyelaras, memantau dan melaporkan pencapaian KPI PTJ dan MIROS.
 5. Memantau dan mengkoordinasi maklum balas dan tindakan dari Mesyuarat Lembaga Pengarah MIROS
 6. Menjalankan koordinasi serta menyokong proses kerja-kerja penerbitan laporan MIROS.

 

Hal Ehwal ASEAN dan Antarabangsa

 

 1. Membangunkan dasar dan polisi pengantarabangsaan serta mengemas kini dari semasa ke semasa mengikut keperluan.
 2. Menyelaras dan memantau aktiviti pengantarabangsaan.
 3. Membantu mengenal pasti program-program berpotensi, pemegang taruh dan pihak berkepentingan bagi menjayakan aktiviti pengantarabangsaan.
 4. Menilai keberkesanan aktiviti pengantarabangsaan.
 5. Menjalankan pengoperasian ASEAN NCAP.
 6. Menjalankan pengoperasian ASEAN Road Safety Center.
 7. Menjalankan pengoperasian ASEAN Road Safety Observatory.
 8. Menjalin hubungan antarabangsa dengan agensi-agensi lain yang berkaitan.
 9. Melaksanakan projek-projek khas melibatkan jaringan antarabangsa

 

Integriti dan Pematuhan

 1. Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan.
 2. Merancang dan melaksanakan program pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam orgnisasi bagi tujuan pengukuhan integriti.
 3. Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil.
 4. Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika.
 5. Melaporkan salah laku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab.
 6. Mengurusetiakan Jawatankuasa Anti Rasuah (JAR) dan Jawatankuasa Audit MIROS (JKA) dan Jawatankuasa Tatatertib
 7. Mengemaskini dan memantau pelaksanaan Sistem Pengurusan (ISO) di MIROS
 8. Sebagai urusetia pelaksanaan Audit Badan Pensijilan.

 

 

Unit 2

 

Pengoperasian & Pengurusan Data Kemalangan

 

UPPDM

 

Crash Data Operational & Management

 

CRADOM

 

 1. Menjadi pusat rujukan bagi hal ehwal berkaitan perkongsian, pengharmonian protokol serta penambahbaikan data kemalangan di MIROS di peringkat dalam dan luar negara.
 2. Menjalankan koordinasi penyiasatan kemalangan MIROS bagi kes-kes yang diarahkan oleh Ketua Pengarah melibatkan ketiga-tiga pusat penyelidikan di MIROS.
 3. Menguruskan permohonan data kemalangan atau apa-apa data penyelidikan MIROS daripada pihak luar dan mengkoordinasi bersama pusat penyelidikan/unit yang bertanggungjawab di MIROS.
 4. Menguruskan permohonan aktiviti penyiasatan kemalangan daripada pihak luar dan mengkoordinasikan bersama pusat penyelidikan/unit yang bertanggungjawab di MIROS.
 5. Menguruskan proses pelaporan hasil penemuan penyiasatan kemalangan bagi kes-kes yang diarahkan oleh Ketua Pengarah MIROS serta kes-kes penyiasatan permohonan luar.
 6. Merangka dan menjalin hubungan kerjasama bersama pihak luar berkaitan data kemalangan & penyiasatan kemalangan MIROS.
 7. Merangka dan menyelaras program latihan berkenaan penyiasatan kemalangan MIROS di peringkat dalaman atau kepada pihak luar.
 8. Mengeluarkan permohonan rasmi data kemalangan kepada pihak luar bagi pihak Ketua Pengarah MIROS.

 

Unit 3

Unit Pengurusan Penyelidikan & Pengkomersilan

UPPP

Research Management & Commercialisation

RMC

 1. Memantau semua projek penyelidikan dan perundingan supaya berjalan mengikut perancangan. 
 2. Memastikan projek penyelidikan dapat disiapkan mengikut masa yang ditetapkan.
 3. Memastikan wang projek penyelidikan dibelanjakan mengikut perancangan.
 4. Memastikan hasil penyelidikan mencapai kualiti dan kuantiti seperti yang dirancang.
 5. Memastikan hasil penyelidikan dapat diterbitkan dengan kualiti dan dalam tempoh masa yang ditetapkan.
 6. Berusaha menyebar luaskan hasil penyelidikan melalui pelbagai saluran seperti pameran poster, penerbitan, infografik dan sebagainya.
 7. Memastikan tugas-tugas semasa yang diberi oleh Ketua Pengarah dapat disempurnakan mengikut masa dan kualiti yang ditetapkan.

 

Unit 4

Unit Korporat dan Pengurusan Ilmu

UKPI

Corporate and Knowledge Management

CKM

 1. Mengendalikan pengurusan protokol dan etiket serta menguruskan acara/majlis rasmi.
 2. Menyelaras lawatan delegasi ke MIROS dan pameran
 3. Menguruskan aduan dan maklum balas pelanggan.
 4. Bertindak sebagai 'focal point' dalam penyampaian dan penyaluran maklumat di pelbagai peringkat.
 5. Bertindak sebagai ‘focal point’ dalam urusan penyampaian perkhidmatan dan perhubungan dengan pelanggan luar.
 6. Menyediakan perkhidmatan telefon dan kaunter dalam urusan interaksi dan perhubungan yang cekap antara agensi dan pelanggan.
 7. Merancang dan melaksanakan strategi pemerkasaan imej korporat MIROS.
 8. Mengawasi laporan akhbar dan menyediakan analisa dan intisari akhbar.
 9. Menguruskan perhubungan awam & media.
 10. Mengendalikan urusan MoU, MoA dll.
 11. Menyelaras, memantau dan melaporkan pencapaian KPI PTJ dan MIROS.

 

 

Bahagian Khidmat Pengurusan / Management Services Division

 

 

Nama

(BM)

Akronim (BM)

Nama

(BI)

Akronim

(BI)

 

Fungsi

Unit 1

Unit Pengurusan Sumber Manusia

UPSM

Human Resource Management

HRM

1. Melaksanakan dasar-dasar pentadbiran dan

pengurusan sumber manusia yang ditetapkan

oleh Agensi Pusat dan menggubal serta

melaksanakan dasar/peraturan dalaman.

Pembangunan Organisasi dan Perancangan

Sumber Manusia:

2. Merancang keperluan sumber manusia,

perjawatan dan pembangunan organisasi.

3. Mengkaji dan melaksanakan pengukuhan

perjawatan/penyusunan semula organisasi.

4. Melaksanakan audit/naziran perjawatan dan

analisis beban tugas.

5. Mengemas kini maklumat perjawatan dan data

staf.

6. Mengurusetiakan Majlis Bersama Jabatan

(MBJ).

7. Melaksana dan menyelaras urusan penilaian

prestasi dan anugerah.

8. Mengurusetiakan Panel Pembangunan Sumber

Manusia (PPSM)

Pembangunan Sumber Manusia dan Kompetensi

9. Merancang, mengurus serta menyelaras

pelaksanaan latihan dan penilaian dalam

perkhidmatan termasuk Program Transformasi

Minda (PTM), Staff Induction Program (SIP) dan

Peperiksaan Perkhidmatan Awam (PPA).

10. Mengenal pasti keperluan latihan, merancang

dan melaksanakan program

latihan/pembangunan kompetensi staf.

11. Menyelaras permohonan menghadiri latihan

anjuran pihak luar (dalam dan luar negara).

12. Mengurus permohonan melanjutkan pengajian

(Hadiah Latihan Persekutuan, Cuti Belajar,

Tajaan MIROS/Pihak Luar)

13. Mengurus permohonan latihan industri dari

Institusi Pengajian Tinggi Awam/Swasta.

14. Menyelenggara rekod latihan staf.

15. Menyelaras penyertaan staf bagi memenuhi

jemputan menghadiri acara-acara rasmi anjuran

Kementerian/Jabatan dan Agensi/Pihak Swasta

Perkhidmatan

16. Melaksanakan urusan pengambilan, pelantikan

staf (tetap/kontrak/peminjaman/PSH) dan

penamatan perkhidmatan (persaraan/peletakan

jawatan).

17. Menguruskan pengesahan pelantikan,

pengesahan dalam perkhidmatan, pelanjutan

tempoh percubaan dan pemilihan opsyen

(KWSP atau Pemberian Taraf Berpencen - PTB).

18. Menguruskan pertukaran penempatan dan

pusingan kerja, pelantikan jawatan pentadbiran,

pemangkuan dan penanggungan kerja serta

kenaikan pangkat.

19. Mengendalikan urusan cuti dalam perkhidmatan,

waktu bekerja dan rekod kehadiran staf.

20. Melaksanakan urusan penetapan, anjakan,

pindahan dan pelarasan gaji serta elaun.

21. Mengendalikan urusan HRMIS dan

pengemaskinian Buku Rekod Perkhidmatan.

Pentadbiran

22. Menguruskan kemudahan perubatan staf.

23. Menyemak kelayakan dan mengesahkan

tuntutan perubatan, pembelian alat komunikasi

mudah alih, elaun pakaian panas, pembekalan

pakaian seragam, yuran keahlian badan

profesional/ikhtisas dan bayaran pasport dan

visa.

24. Menguruskan hal ehwal surat menyurat dan

perkhidmatan pengeposan (mesin frangki/pos

berdaftar)..

 

 

Unit 2

Unit Pengurusan Kewangan dan Akaun

UPKA

Finance and Account Management

FAM

1. Melaksanakan dasar-dasar pengurusan

kewangan dan akaun yang ditetapkan oleh

Agensi Pusat dan menggubal serta

melaksanakan dasar/peraturan dalaman.

Belanjawan:

2. Menyelaras penyediaan belanjawan tahunan

MIROS untuk kelulusan Kementerian Kewangan.

3. Mengagihkan belanjawan tahunan kepada Pusat

Tanggungjawab Agensi.

4. Memantau penggunaan belanjawan agensi dan

melaporkan analisa penggunaan kepada

Kementerian Pengangkutan dan Kewangan bagi

setiap suku tahun.

Kewangan:

5. Menguruskan pembayaran emolumen, bekalan,

tuntutan bayaran staf, bil utiliti dan lain-lain

perbelanjaan.

6. Melaksanakan pengurusan panjar wang runcit.

7. Melaksanakan pengurusan pinjaman komputer

dan kenderaan kakitangan.

8. Melaksanakan pengurusan pendahuluan diri dan

pelbagai.

9. Menyediakan Laporan Pembayaran Agensi

kepada Kementerian Pengangkutan setiap

pertengahan dan akhir bulan.

10. Menguruskan kutipan dan kehilangan hasil

agensi.

11. Memperakukan dan memastikan pungutan hasil

dilakukan berdasarkan arahan perbendaharaan

12. Menguruskan pelaburan agensi.

13. Memastikan pelaburan agensi dimaklumkan dan

dibentangkan kepada Lembaga Pengarah

MIROS untuk kelulusan.

14. Mengurusetiakan jawatankuasa di bawah aktiviti

kewangan (Jawatankuasa Tetap Kewangan dan

Jawatankuasa Kewangan dan Akaun)

Pengurusan Akaun & Penyata Kewangan:

15. Menyedia dan menyerahkan penyata kewangan

tahunan (mengurus dan Enterprise) mengikut

tempoh yang ditetapkan.

16. Memeriksa, memantau dan menyemak urusan

yang berkaitan dengan kewangan dan akaun.

17. Menyemak ketepatan urusan kewangan dan

memperbaiki kesilapan berkaitan rekod

perakaunan dan kewangan.

18. Menguruskan perakaunan harta modal dan

inventori.

19. Menguruskan perakaunan aset dan liabiliti

(akaun pengumuran)

20. Menguruskan perakaunan pinjaman kakitangan

dan pelaburan agensi.

21. Menguruskan perakaunan manfaat pekerja.

22. Menyedia dan menganalisa maklumat aset,

liabiliti dan komitmen bagi tujuan perancangan

kewangan agensi.

23. Menyediakan penyata penyesuaian bank

bayaran dan terimaan agensi.

24. Menguruskan pengauditan Penyata Kewangan

dan Indeks Akauntabiliti.

25. Menyediakan dan menguruskan cukai

pendapatan dan cukai jualan tahunan agensi

mengikut tempoh yang ditetapkan.

26. Memastikan lebihan/kurangan cukai agensi

dipungut/dibayar

 

 

 

Unit 3

Unit Pengurusan Aset dan Fasiliti

UPAF

Assets and Facility Management

AFM

Pengurusan Aset:

 1. Mengendalikan urusan dan kawalan dalam

kitaran pengurusan aset meliputi 1) penerimaan,

2) pendaftaran, 3) penggunaan, penyimpanan

dan pemeriksaan, 4) penyelenggaraan, 5)

pelupusan dan 6) kehilangan dan hapus kira.

 1. Menguruskan pelantikan Pegawai Aset,

Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa,

Lembaga Pemeriksa Pelupusan dan Jawatankuasa

Penyiasat.

 1. Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Aset Alih

Kerajaan (JKPAK) peringkat MIROS dan Kementerian.

 1. Menyediakan laporan Aset setiap suku tahun ke

kementerian meliputi 1) Laporan Harta Modal dan

Inventori, 2) Laporan Pemeriksaan Harta Modal dan

Inventori, 3) Laporan Pelupusan Aset Alih Kerajaan

dan 4) Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib.

 1. Mengemaskini rekod aset tak alih kerajaan

dalam Sistem Pengurusan Aset Tak Alih

Kerajaan (mySPATA).

 

Pengurusan Stor:

 1. Mengendalikan urusan dan kawalan dalam

kitaran pengurusan stor meliputi 1) Penerimaan,

2) Merekod Stok, 3) Penyimpanan, 4) Pengeluaran,

5) Pemeriksaan, 6) Keselamatan dan Kebersihan,

7) Pelupusan dan 8) Kehilangan dan Hapus Kira.

 1. Menguruskan pelantikan Pegawai Stor,

Penerima Stok, Pengeluar Stok dan Pemverifikasi

Stor.

 1. Menyediaan Laporan Suku Tahun Pengurusan

Stor untuk dibentang dalam Mesyuarat JKPAK

peringkat MIROS dan Kementerian.

 1. Memantau penyediaan dan penghantaran

Laporan Tahunan ke kementerian meliputi 1)

Laporan Kedudukan Stor, 2) Laporan Pemeriksaan/

Verifikas Stok, 3) Laporan Tahunan Keseluruhan

Pengurusan Stok, 4) Laporan Tahunan Verifikasi Stok, 5) Laporan Tahunan Pelupusan Stok dan 6)

Laporan Tahunan Kehilangan dan Hapus Kira Stok 

 

Penyenggaraan Fasiliti:

 1. Menyelaras perkhidmatan penyenggaraan fasiliti

(pembaikan, pencegahan, pembetulan dan berkala) bagi semua premis di bawah tanggungjawab MIROS.

 1. Menyediakan laporan penyenggaraan dari masa

ke masa berdasarkan objektif kualiti MIROS.

 1. Membuat pemeriksaan dan penilaian berkala.
 2. Menyelia kerja-kerja penyenggaraan.
 3. Menguruskan ruang pejabat dan tempahan

penggunaan dewan serta bilik latihan.

 1. Menyelaras dan menilai keperluan projek

pembangunan baharu/sambungan di peringkat

agensi.

 

Pengurusan Kenderaan

 1. Mengurus dan menyediakan kemudahan

pengangkutan yang efisien, selesa dan selamat.

 1. Menyelaras permohonan, jadual perjalanan dan

penyenggaraan/pembaikan kenderaan.

 1. Menyelenggara, menyemak dan memantau

Buku Log Kenderaan, rekod penggunaan petrol

dan tol, saman trafik dan sistem penjejak

kenderaan.

 

Kesihatan & Keselamatan Pekerjaan

 1. Melakukan pemeriksaan di tempat kerja dan

membantu jawatankuasa bagi memastikan

keberkesanan pematuhan akta atau peraturan

berkaitan kesihatan dan keselamatan pekerjaan.

 1. Melaksanakan program pengurusan keselamatan dan kesihatan.

 

Keselamatan Fizikal dan Kebersihan Bangunan

 1. Memastikan kawalan keselamatan perlindungan

fizikal iaitu bangunan atau tempat bekerja,

termasuk yang digunakan bagi mengurus

perkara-perkara terperingkat dan sensitif

sentiasa dalam keadaan selamat.

 1. Mengurus dan menyelia kebersihan bangunan

dan kawasan serta lanskap.

 1. Menyediakan jadual kerja bagi operasi kawalan

keselamatan oleh Pengawal Dalaman,

memantau tugas Pengawal Keselamatan

Swasta dan menyemak Buku Log Kawalan

Keselamatan, Sistem Rondaan Kawalan

Keselamatan serta Kawalan Keluar Masuk

Premis.

 1. Menguruskan kelengkapan alat pencegahan

kebakaran/alat pemadan api yang bersesuaian

dengan hazard di premis.

 

 

 

 

Unit 4

 

Unit Perolehan

 

UP

 

Procurement Unit

 

PROC

 1. Melaksanakan tadbir urus perolehan yang terbaik.
 2. Merancang dan mengurus aktiviti perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja selaras dengan tatacara perolehan yang sedang berkuatkuasa.
 3. Menguruskan proses permohonan perolehan bekalan/kerja/perkhidmatan secara pembelian terus, sebut harga dan tender dengan telus, adil dan saksama.
 4. Mengurus kontrak perolehan seperti kontrak bekalan, kontrak perkhidmatan, kontrak kerja dan kontrak sewaan.
 5. Mengurusetiakan semua Jawatankuasa Perolehan yang berkaitan bagi memastikan kelancaran proses.
 6. Memantau prestasi pembekal dan bekalan.
 7. Menyediakan laporan perolehan dari masa ke masa.
 8. Menjadi sumber rujukan utama bagi perihal perolehan di MIROS

 

Unit 5 Unit Pengurusan Teknologi Maklumat UPTM Information Technology Management  Unit ITM
 1. Menggubal dasar dan peraturan dalam pembangunan dan penggunaan kemudahan ICT di MIROS serta memantau pelaksanaannya.
 2. Menganalisis keperluan, merancang dan menguruskan perolehan bekalan, perkhidmatan dan pengurusan projek ICT.
 3. Merancang, membangun dan menyelenggara infrastruktur ICT termasuk perkakasan, system aplikasi dan sistem rangkaian.
 4. Merancang, membangun dan menyelenggara sistem aplikasi bagi menyokong operasi dan aktiviti.
 5. Mengurus dan menyediakan perisian berlesen yang sah kepada setiap kemudahan computer dan pelayan.
 6. Memberi perkhidmatan bantuan teknikal serta perundingan berkaitan penggunaan dan pembangunan kemudahan kepada pengguna kemudahan ICT MIROS.
 7. Menyelaras dan mengemas kini isi kandungan laman sesawang/media sosial MIROS.
 8. Merancang dan menyediakan perkhidmatan dalam melindungi kerahsiaan dan kesahihan maklumat, integriti data dan meminimumkan insiden keselamatan dalam penggunaan kemudahan ICT di MIROS.

 

 

 

 

Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Keselamatan Jalan Raya dan Persekitaran / Road Safety Engineering and Environment Research Centre

 

 

Nama

(BM)

Akronim (BM)

Nama

(BI)

Akronim

(BI)

 

Fungsi

PTJ

Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Keselamatan Jalan Raya dan Persekitaran

-

Road Safety Engineering and Environment Research Centre

REER

Penyelidikan

1. Merancang dan melaksanakan aktiviti/program

berkaitan keselamatan kejuruteraan infrastruktur

jalan dan persekitaran yang menyokong Pelan

Induk Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya

Nasional (PIPKSJRN)

2. Melaksanakan penyelidikan keselamatan jalan

raya berkaitan keselamatan kejuruteraan

infrastruktur jalan dan persekitaran di peringkat

MIROS dan secara berkolaborasi dengan agensi

luar sejajar dengan PIPKSJRN

3. Menjalankan analisis, dignosis dan penilaian

impak terhadap inisiatif keselamatan

kejuruteraan infrastruktur jalan dan persekitaran

yang dijalankan.

4. Menterjemahkan hasil dapatan penyelidikan

keselamatan kejuruteraan infrastruktur jalan dan

persekitaran kepada dasar dan polisi negara.

5. Memantau dan memastikan penyelidikan

dilaksanakan mengikut dasar dan polisi

penyelidikan MIROS.

6. Mengenal pasti dan menjalankan perkembangan

kepakaran pengkhususan dalam bidang

keselamatan kejuruteraan infrastruktur jalan dan

persekitaran ‘niche area' dan penerokaan

bidang-bidang baru.

7. Mengumpul, menganalisis dan menguruskan

data berhubung dengan keselamatan

kejuruteraan infrastruktur jalan dan persekitaran

8. Membentuk jaringan dengan pihak awam,

industri dan badan profesional bagi tujuan

penyelidikan, inovasi dan perundingan.

9. Memohon dana dan melaksanakan penyelidikan

melalui jaringan kerjasama dengan sektor awam

dan industri.

10. Membangunkan produk dan perkhidmatan

berinovasi yang relevan bagi meningkatkan

keselamatan kejuruteraan infrastruktur jalan dan

persekitaran

11. Memastikan hasil penyelidikan diterbitkan dalam

pelbagai medium dan platform.

Latihan dan Perundingan:

12. Menjalankan latihan dan perundingan

berdasarkan pelan induk strategik bagi menjana

pendapatan serta mematuhi dasar dan polisi

MIROS

13. Membangunkan modul latihan RSI/RSA, iRAP,

Mroads, GIS dan pengurusan data kemalangan

dan mengemas kini berdasar keperluan dan

permintaan.

14. Melaksanakan latihan mengikut modul yang

telah dibangunkan.

15. Menjalin hubungan strategik dengan pihak luar

yang berkepentingan kepada keselamatan

kejuruteraan infrastruktur jalan dan persekitaran

16. Mencadangkan dan mengemukakan produk

(modul latihan, manual, kaedah etc) yang dikenal

pasti berpotensi untuk dikomersialkan dan

mendapat perlindungan harta intelek.

Pengantarabangsaan:

17. Menjalankan aktiviti pengantarabangsaan

seperti iRAP dan RSI/RSA berdasarkan pelan

induk strategik serta mematuhi dasar dan polisi

MIROS

18. Mengenal pasti program-program berpotensi,

pemegang taruh dan pihak berkepentingan bagi

menjayakan aktiviti pengantarabangsaan.

Perkongsian Ilmu:

19. menyebarkan maklumat berhubung dengan

dapatan penyelidikan mengenai keselamatan

jalan bagi meningkatkan tahap kesedaran awam

terhadap keselamatan jalan raya.

Operasi:

20. Menjalankan penilaian keselamatan jalan raya ke

atas lokasi berisiko tinggi sebagai sebahagian

daripada aktiviti operasi dan perundingan.

21. Menjalankan penilaian (penarafan bintang)

kepada rangkaian jalan raya yang sudah

beroperasi dan juga yang masih di peringkat

rekabentuk berpandukan model penilaian yang

dibangunkan dari masa ke semasa.

22. Mengurus permintaan berkaitan data

kemalangan (PDRM, JPJ, dll), data pendedahan

(exposure) (Puspakom, APAD, Jabatan

Perangkaan etc) dan data spatial dan pemetaan.

23. Menjalankan aktiviti kalibrasi kamera perangkap

had laju (cth :AwAS) dari masa ke semasa

24. Mengenal pasti serta menyemak lokasi

berpotensi untuk kamera perangkap had laju

(cth: AwAS) berdasarkan data kemalangan jalan

raya.

Unit 1

Trafik dan Insfrastruktur Jalan

-

Road Traffic and Infrasructure

RTI

1.         Menjalankan diagnosis operasi trafik untuk mengenalpasti punca/masalah yang berkaitan dengan keselamatan jalan raya.

 

2.         Menjalankan kajian terhadap keberkesanan rekabentuk infrastruktur jalan raya dari segi keselamatan kepada pengguna jalan raya.

 

3.         Menjalankan analisis dan penilaian impak inisiatif kejuruteraan keselamatan jalan raya yang dilaksanakan.

 

4.         Menjalankan penilaian (penarafan bintang) kepada rangkaian jalan raya yang sudah beroperasi dan juga yang masih di peringkat rekabentuk berpandukan model penilaian yang dibangunkan dari semasa ke semasa.

 

5.         Menjalankan penilaian/pemeriksaan keselamatan jalan raya ke atas lokasi berisiko tinggi dan mengemukakan cadangan penambahbaikan sebagai sebahagian daripada aktiviti operasi dan konsultansi.

 

6.         Mewujudkan jaringan kerjasama dengan pihak berkuasa jalan untuk pelaksanaan cadangan penambahbaikan.

Unit 2

Kecerdasan Data & Pendedahan Trafik

-

Data Intelligent and Traffic Exposure

DTE

1.         Mengumpul, menganalisis dan menguruskan data berhubung dengan keselamatan kejuruteraan infrastruktur jalan dan persekitaran

2.         Membangunkan produk dan perkhidmatan berinovasi yang relevan

3.         Mengurus permintaan berkaitan data kemalangan, data pendedahan (exposure), data spatial dan pemetaan.

4.         Menjalankan aktiviti kalibrasi kamera perangkap had laju (cth :AwAS) dari semasa ke semasa

5.         Mengenal pasti serta menyemak lokasi berpotensi untuk kamera perangkap had laju

 

 

Pusat Penyelidikan Perubahan Tingkah Laku Pengguna Jalan Raya / Road User Behavioural Change Research Centre

 

Nama

(BM)

Akronim (BM)

Nama

(BI)

Akronim

(BI)

Fungsi

PTJ

Pusat Penyelidikan Perubahan Tingkah Laku Pengguna Jalan Raya

 

-

Road User Behavioural Change Research Centre

RUBC

 1. Mengenalpasti dan merancang penyelidikan, projek, program, latihan dan sebagainya, berteraskan tingkah laku pengguna jalan raya dengan matlamat menghasilkan dasar, intervensi, perkhidmatan, produk dan sebagainya, yang berkesan untuk mempengaruhi perubahan tingkah laku mereka supaya menjadi lebih selamat
 2. Menilai keberkesanan sistem dan proses mendidik dan membimbing pelbagai peringkat pengguna jalan raya
 3. Menyebar dan berkongsi maklumat serta kepakaran bagi meningkatkan tahap kesedaran awam tentang tingkah laku dan keselamatan jalan raya
 4. Menjadi pusat rujukan utama berkaitan tingkah laku dan keselamatan pengguna jalan raya

Unit 1

Unit Simulasi dan Data Psikometrik Pemanduan

 

-

Driving Simulation and Psychometric Data Unit

DriSP

 1. Menjalankan penyelidikan, projek, inovasi, pengumpulan data  dan sebagainya berkaitan prestasi pemanduan dan tindakbalas pengguna jalan raya, menggunapakai alatan dan teknologi maju.
 2. Membangunkan aplikasi dan modul penilaian prestasi pemanduan dan tindakbalas pengguna jalan raya berdasarkan penemuan saintifik
 3. Membangunkan modul, program intervensi dan melaksanakan latihan kepada kumpulan sasar bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran sebagai pengguna jalan raya
 4. Menilai sistem dan proses latihan dan pembelajaran pemanduan kenderaan
 5. Memberi khidmat kepakaran berkaitan tingkah laku dan keselamatan pengguna jalan raya

Unit 2

Unit Analisa Tingkahlaku & Pendidikan

 

-

Behavioural Analysis and Education Unit

BehavE

 1. Menjalankan penyelidikan dan perundingan berkaitan tingkah laku manusia dan pendidikan dalam aspek keselamatan  jalan raya
 2. Membangunkan modul dan melaksanakan latihan kepada pelbagai kumpulan masyarakat bagi meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya
 3. Menilai sistem dan proses pembelajaran keselamatan jalan raya
 4. Memberi khidmat kepakaran bidang tingkah laku pengguna jalan raya serta bidang pendidikan keselamatan jalan raya
 5. Melaksanakan kajian berkenaan kebolehlaksanaan dan kesesuaian sesuatu inisiatif keselamatan jalan raya termasuklah program, sistem, produk atau rangka kerja berasaskan pengguna jalan raya.

 

 

 

Pusat Penyelidikan Keselamatan Kenderaan dan Biomekanik / Vehicle Safety and Biomechanics Research Centre

 

Nama

(BM)

Akronim (BM)

Nama

(BI)

Akronim

(BI)

 

Fungsi

PTJ

Pusat Penyelidikan Keselamatan Kenderaan dan Biomekanik

PPKKB

Vehicle Safety and Biomechanics Research Centre

VSB

1. Melaksanakan aktiviti/program berkaitan keselamatan kenderaan dan sistem pengurusan flit bagi menyokong Pelan Induk Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Nasional (PIPKSJRN).

 

2. Menyelaras gerak kerja berkaitan unit-unit di VSB.

 

Unit 1

Unit Kenderaan Dagangan

UKD

Commercial Vehicle Unit

CVU

Skop – kenderaan dagangan: bas, lori dan semua jenis berkaitan dagangan termasuk e-hailing/p-hailing.

 

 

Unit 2

Unit Keselamatan dan Mobiliti

UKM

Vulnerable Road User Safety and Mobility Unit

VRUM

Skop – motosikal, basikal, pejalan kaki, dan alat mobiliti perseorangan (PMD).

 

 

Unit 3

Unit Keselamatan Kenderaan Penumpang

UKKP

Passenger Vehicle and Occupant Safety Unit

PVOS

Skop – kenderaan penumpang termasuk kereta, SUV, MPV.

 

 

Permohonan Data Statistik MYHRMIS MOBILE #

Privacy Policy

#
# # # # # # # #
#